Impressionen 

 

Vereinsreise 

 

Rigi 

 

k IMG 20210824 WA0053

k IMG 20210824 WA0008  k IMG 20210824 WA0009  k IMG 20210824 WA0011 2

k IMG 20210824 WA0007

k IMG 20210824 WA0016  k IMG 20210823 WA0002  k IMG 20210824 WA0017

k IMG 20210824 WA0036 2  k IMG 20210824 WA0028  k IMG 20210824 WA0031 2

k IMG 20210824 WA0034

  k IMG 20210824 WA0038      k IMG 20210824 WA0042 2  

k IMG 20210824 WA0044 2

 

 

 

  

 

Stadtführung in Biel

 

 k IMG 20200810 WA0003 

 k IMG 20200810 WA0016

k IMG 20200810 WA0001     k IMG 20200810 WA0011     k IMG 20200810 WA0012

  k IMG 20200810 WA0002 

 

k IMG 20200810 WA0013

 

 

 

 

 

Vereinsreise 

 

3 Seenfahrt

 

 

 k IMG 20200824 142235  k IMG 20200824 WA0030  k IMG 20200824 WA0009 2

 

 

                  k IMG 20200824 WA0064    k IMG 20200824 WA0017

k IMG 20200824 WA0013  k IMG 20200824 WA0012  k IMG 20200824 WA0020

 

k IMG 20200824 WA0043      k IMG 20200824 WA0042     k IMG 20200824 WA0041

  k IMG 20200824 WA0050